Όροι χρήσης / Πολιτική Απορρήτου

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

  • Χρήση του Δικτυακού Τόπου.
  • Υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό Τόπο.
  • Υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους.
  • Προστασία από Ιούς.
  • Αποποίηση Ευθύνης.
  • Δεδομένα Χρηστών.
  • Δεδομένα Δημόσιων Ηλεκτρονικών Διαβουλεύσεων.
  • Διαδραστικές Υπηρεσίες.
  • Τροποποίηση Περιεχομένου και Υπηρεσιών.
  • Προτάσεις – Σχόλια.

Χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Ο δικτυακός τόπος ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, εφεξής Υ.Π.ΕΝ. Το Υ.Π.ΕΝ. διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του δικτυακού του τόπου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί πριν προβεί σε επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρείται έμπρακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ. και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Η χρήση του δικτυακού τόπου του Υ.Π.ΕΝ. πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ. προς τους πολίτες.

Υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό Τόπο.

Το Υ.Π.ΕΝ. ενθαρρύνει τους χρήστες στη δημιουργία υπερσυνδέσεων προς τον Δικτυακό του Τόπο και οι χρήστες δεν υποχρεούνται να ζητούν την άδεια του Υ.Π.ΕΝ. για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να φορτώνονται σελίδες του Υ.Π.ΕΝ. μέσα σε πλαίσια (frames) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

Το Υ.Π.ΕΝ. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και την αξιοπιστία των δικτυακών τόπων τρίτων φορέων προς τους οποίους υπάρχουν υπερσυνδέσεις μέσα από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ούτε υιοθετεί κατ’ ανάγκη τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Οι τρίτοι – φορείς των δικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου του Υ.Π.ΕΝ. αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το δικτυακό τόπο του Υ.Π.ΕΝ. και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Επίσης το Υ.Π.ΕΝ. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους θα είναι διαθέσιμες κάθε στιγμή ούτε μπορεί να ελέγξει την ανανέωση του περιεχομένου τους.

Προστασία από Ιούς.

Στο Υ.Π.ΕΝ. καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον Δικτυακό Τόπο καθώς και προστασίας από ιούς των εξυπηρετητών που τον φιλοξενούν. Το Υ.Π.ΕΝ. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.

Αποποίηση Ευθύνης.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Δικτυακό Τόπο του Υ.Π.ΕΝ., αναδημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. Το Υ.Π.ΕΝ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται. Ωστόσο, το Υ.Π.ΕΝ. δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών. Τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το Υ.Π.ΕΝ. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του δικτυακού τόπου.

Το Υ.Π.ΕΝ. δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου καθώς και το περιεχόμενό του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη και ότι οι τυχόν ατέλειες θα διορθώνονται. Ακόμη δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές που φιλοξενούν το υλικό και τις λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου δεν περιέχουν ιούς. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή συνεπακόλουθων απωλειών, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη, που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Δεδομένα Χρηστών.

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει το Υ.Π.ΕΝ. μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν.

Αναλυτικότερα, δια του παρόντος δικτυακού τόπου το Υ.Π.ΕΝ. δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία-δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητώς να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο Υ.Π.ΕΝ., όπου αυτό απαιτείται. Το Υ.Π.ΕΝ. δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο. Το Υ.Π.ΕΝ. δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου. Το Υ.Π.ΕΝ. δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του δικτυακού τόπου σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Το Υ.Π.ΕΝ. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου του Υ.Π.ΕΝ., προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του παρόντος δικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά δεδομένα-στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του δικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, του παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Το Υ.Π.ΕΝ. δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δικτυακών τόπων τρίτων φορέων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Δεδομένα Δημόσιων Ηλεκτρονικών Διαβουλεύσεων.

Ο δικτυακός τόπος δύναται να παρέχει στο χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις του χρήστη/επισκέπτη που συμμετέχει στη εκάστοτε διαδικασία καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη από το Υ.Π.ΕΝ. για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχική διαδικασία. Το Υ.Π.ΕΝ. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία αυτό οδηγείται θα διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό το δικτυακό τόπο. Το Υ.Π.ΕΝ. καθορίζει τους ειδικότερους όρους της συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στο Υ.Π.ΕΝ..

Διαδραστικές Υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της παροχής διαδραστικών υπηρεσιών, το Υ.Π.ΕΝ.  δύναται να παρέχει την υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων (message boards / fora) παρέχοντας στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή/ καταχώριση γραπτών μηνυμάτων. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου πρέπει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και δεν πρέπει να προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις και να εκθέτει ή/και να δημοσιοποιεί κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτους. Το Υ.Π.ΕΝ. διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να διακόπτει την προβολή γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το Υ.Π.ΕΝ. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες – στα εν λόγω μηνύματα/ χώρους – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Το Υ.Π.ΕΝ. δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στην υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στο Υ.Π.ΕΝ..

Επίσης, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Το Υ.Π.ΕΝ. δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Το Υ.Π.ΕΝ. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Το Υ.Π.ΕΝ. δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από την επικοινωνία στους πίνακες και στα έντυπα επικοινωνίας καθώς και στις περιοχές αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, στο Υ.Π.ΕΝ..

Τροποποίηση Περιεχομένου και Υπηρεσιών.

Μετά την εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων, το Υ.Π.ΕΝ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου καθώς και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες με ή χωρίς ενημέρωση προς τους χρήστες.

Προτάσεις – Σχόλια.

Ο Δικτυακός Τόπος του Υ.Π.ΕΝ. αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές την χρηστικότητα, τη διαφάνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι δεκτά και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν, σχόλια και προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συνεπώς, αν έχετε κάποιο σχόλιο, πρόταση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα επικοινωνία.