Επιστροφή

Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ενόψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων στον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

 

 Α. Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Π.Ε.Α.)

   1.  Έκδοση νέου Α’ Π.Ε.Α.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής διενεργεί την επιθεώρηση και εκδίδει Α’ Π.Ε.Α., με λόγο έκδοσης «Εξοικονομώ 2023 Β’ κύκλος – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση».

Η πρόταση βελτίωσης με τον προτεινόμενο προς υλοποίηση συνδυασμό παρεμβάσεων που θα υποβληθεί με την αίτηση,  πρέπει να καταχωρισθεί ως 1η (πρώτο σενάριο) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (συστάσεις βελτίωσης) που καταγράφονται στο Α’ Π.Ε.Α.

  2.  Τροποποίηση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εν ισχύ Α’ Π.Ε.Α.

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί παλαιότερο εν ισχύ Π.Ε.Α., ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο εκδόθηκε. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον  είναι αναγκαίο να γίνει τροποποίηση των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας , δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης αυτών μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού προσαρτήματος στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, χωρίς να απαιτείται ανάκληση του Π.Ε.Α. Και σε αυτή την περίπτωση ο προτεινόμενος προς υλοποίηση συνδυασμός παρεμβάσεων που θα υποβληθεί με την αίτηση,  πρέπει να καταχωρισθεί ως 1η (πρώτο σενάριο) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (συστάσεις βελτίωσης) που καταγράφονται στο προσάρτημα.

Σημειώνεται ότι το προσάρτημα μπορεί να δημιουργηθεί μόνον από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που εξέδωσε το αρχικό Π.Ε.Α. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα πρέπει να ανακληθεί το αρχικό Π.Ε.Α. και να εκδοθεί νέο Π.Ε.Α. από άλλον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής τυχόν υπάρχοντος προσαρτήματος από το πρόγραμμα  «Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2020», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» στο «Εξοικονομώ 2023».

Η λειτουργία δημιουργίας προσαρτημάτων θα ενεργοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2024.

Οδηγίες για τη διαδικασία δημιουργίας προσαρτημάτων, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.buildingcert.gr/files/appendix_instructions.pdf. Η προαναφερθείσα διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και σε οποιοδήποτε εν ισχύ Π.Ε.Α. κατοικιών ανεξαρτήτου λόγου έκδοσης που έχει εκδοθεί με το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.

Β. Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Η επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 53 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’/28.07.2016), όπως ισχύει, όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός  Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο (ασυμβίβαστο).

Επισημαίνεται ότι δεν εμπίπτει στο ασυμβίβαστο ο ταυτόχρονος ρόλος Τεχνικού Συμβούλου αίτησης στο Πρόγραμμα.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Β’ Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή.